Juridische kennisgeving en privacybeleid

Wettelijke kennisgeving

Presentatie

L’Iscle de Prelles is een site die wordt uitgegeven door SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE, met een kapitaal van 50 000 €, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Gap onder het nummer 893 929 919 en met zetel te Camping Iscle de Prelles –  986, Route de l’Iscle – 05120 Saint Martin de Queyrières.

Directeur van publicatie : Mr LEMERCIER Olivier – Contact vanaf deze pagina

De website wordt gehost door het bedrijf o2switch, 222 Bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand.

De website www.camping-iscledeprelles.com (de Site) is het exclusieve eigendom van SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE.

De Site is ontwikkeld door e.Berger Création de sites Internet Campings.

Het raadplegen van de Site is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de Site wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen. Het is normaal te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. De site wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de Site voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik aan te wenden. Indien de gebruiker de bepalingen van deze wettelijke mededeling niet naleeft, kan hij/zij burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de Site is informatie te verschaffen over alle activiteiten van de vennootschap en zij streeft ernaar op de Site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.
Alle informatie op de site is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

Intellectuele eigendom en namaak

SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, video’s, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Foto credits : L’ISCLE DE PRELLES

Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De Site kan gebruik maken van JavaScript-technologie.
De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik ervan. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt.

Beperking van de aansprakelijkheid

SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de uitrusting van de gebruiker bij het betreden van de testsite, en die het gevolg is van het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.
SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals verlies van markt of verlies van opportuniteit) die voortvloeit uit het gebruik van de site.

Hyperlinks: De site www.camping-iscledeprelles.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites waarvoor SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE geen enkele mogelijkheid heeft om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid in dit verband aanvaardt.

Commentaren: SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE moedigt de internetgebruikers aan om commentaren op de Site te publiceren. Commentaren die geen verband houden met de inhoud van de Site zullen echter als spam worden beschouwd en bijgevolg worden verwijderd. Commentaar dat beledigend is of racistische, gewelddadige of seksuele connotaties heeft, zal ook worden verwijderd.

Privacybeleid

De internetgebruiker kan worden verzocht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken bij het beantwoorden van de op de Site aangeboden formulieren. Het invoeren van deze gegevens is noodzakelijk voor SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE om het verzoek van de gebruiker te verwerken.

SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE verbindt zich ertoe de bepalingen na te leven van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, en van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als de “RGPD”, en alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de verstrekte nominatieve informatie te vrijwaren.

Verzamelen van gegevens

Contactformulieren: de verzamelde persoonsgegevens:
– Naam, voornaam, postadres, e-mail, telefoon ;
– Alle andere informatie die u met ons wenst te delen.

Reacties: Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die zijn ingevuld in het reactieformulier, maar ook uw IP-adres en de user agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties op te sporen.

Gravatar: Een geanonimiseerde string gemaakt van uw e-mailadres (ook bekend als een hash) kan naar de Gravatar-dienst worden gestuurd om te controleren of u deze gebruikt. U kunt het privacybeleid van de Gravatar-dienst lezen. Nadat uw commentaar is goedgekeurd, zal uw profielfoto publiekelijk zichtbaar zijn naast uw commentaar.

Ingesloten inhoud van andere sites: Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker zich op die andere site bevindt. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking tools van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account op hun website hebt.

Cookies: SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE verzamelt ook informatie over uw verbinding en navigatie door middel van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren en de navigatie op de website te optimaliseren (zie het hoofdstuk over “Cookies” hieronder).

De persoonsgegevens die op de Site worden verzameld, worden uitsluitend verwerkt door de leden van het team van SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE.

Verantwoordelijke voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE verwerkt de persoonsgegevens van internetgebruikers in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.
SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE houdt een schriftelijk register bij van de persoonlijke gegevens die op de Site worden verwerkt.
SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE verbindt zich ertoe, in het kader van haar middelenverbintenis, alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen en passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om een passend veiligheidsniveau te waarborgen en de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

Toegang tot gegevens

Het personeel van SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE kan, met inachtneming van een geheimhoudingsplicht, toegang hebben tot bepaalde gegevens die op u betrekking hebben.
Onze partners die belast zijn met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingen kunnen ook toegang hebben tot uw gegevens: in deze gevallen worden de internetgebruikers ervan in kennis gesteld dat hun persoonsgegevens onderworpen zullen zijn aan dezelfde bescherming als die welke in Europa wordt vereist, voor zover deze partners verplicht zijn de RGPD na te leven met betrekking tot de persoonsgegevens van Europese burgers.
Ten slotte kunnen ook de politiële, gerechtelijke of administratieve autoriteiten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, in de gevallen waarin de wet voorziet.

Gebruik van de gegevens

SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE verzamelt en registreert uw persoonsgegevens om de volgende handelingen te verrichten, die noodzakelijk zijn voor de levering van producten of diensten, maar ook voor commerciële prospectie met betrekking tot haar producten:
– Inspelen op verzoeken van internetgebruikers
– Beheer van abonnementen op onze nieuwsbrieven of e-mailings;
– Klantendienst bereikbaar per post of e-mail voor elke vraag of klacht;
– Beheer van de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
– Controle op de naleving van de toepasselijke wetgeving, onze contracten en algemene gebruiksvoorwaarden.
– Het bijwerken van uw persoonlijke gegevens in een speciale database;
– U informatie te sturen over onze producten en/of ons bedrijf;
– het opstellen en versturen van promotionele aanbiedingen met betrekking tot onze producten per post, e-mail of een ander medium;
– Gepersonaliseerde getrouwheids- of commerciële prospectieacties;
– Verzamelen van meningen van klanten;
– Opstelling van handelsstatistieken.

Behoud van gegevens

SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE verbindt zich ertoe om, behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepaling, de verzamelde persoonsgegevens te bewaren gedurende een periode van maximum 3 jaar te rekenen vanaf het laatste contact met de internetgebruiker, ongeacht of dit contact op zijn initiatief of op dat van SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE tot stand komt.
Na afloop van deze termijn of ingeval de gebruiker zijn rechten uitoefent, verbindt SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE zich ertoe elke kopie van de persoonsgegevens van de gebruiker waarover zij eventueel beschikt, te vernietigen.
De gegevens met betrekking tot uw navigatie die worden verzameld door de cookies die u hebt toegestaan, hebben een specifieke bewaartermijn, die niet langer mag zijn dan 13 maanden.

Het recht van internetgebruikers op hun persoonsgegevens

Overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 22 van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienst het recht om de volgende rechten uit te oefenen:
– Een recht van toegang
– Recht op correctie
– Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens en deze te wissen
– Het recht om bezwaar te maken tegen profilering
– Het recht op beperking van de verwerking
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Uitoefening van hun rechten

Deze rechten kunnen bij SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE op de volgende wijze worden uitgeoefend:
– Per post, door ons te schrijven op het volgende adres: postadres
– Langs elektronische weg, door het sturen van een e-mail naar het volgende adres: e-mail adres.

Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kan SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE uw identiteit verifiëren en/of u vragen ons meer informatie te verstrekken om aan uw verzoek te voldoen. SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE zal trachten binnen een redelijke termijn aan uw verzoek te voldoen en in ieder geval binnen de door de wet gestelde termijnen.
In geval van een onbevredigend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés Civiles (CNIL).

Cookies

Het surfen op de Site kan ertoe leiden dat cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker.
Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site.

De hier gedeponeerde cookies geven, afhankelijk van uw keuzes en standaard internettechnologieën, met name toegang tot de volgende informatie
– Identifiers van de apparatuur die u gebruikt (IP-adres van uw computer, Android-identifier,
Apple ID, etc.),
– Type besturingssysteem dat door uw terminal wordt gebruikt (Microsoft Windows, Apple Os, Linux, Unix, BeOS, enz.),
– Type en versie van de browsersoftware die door uw terminal wordt gebruikt (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, enz.),
– Data en tijden van aansluiting op onze diensten,
– Adres van de internetpagina waar u vandaan komt,
– Browsinggegevens over onze diensten, bekeken inhoud.

De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.
Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren :
Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari / Opera / Internet Explorer / Edge

Google Analytics: SARL BSC CAMPING DETENT’TONIQUE maakt gebruik van Google Analytics om de internetgebruikers op deze site te volgen, die cookies gebruikt om deze gegevens te verzamelen. Om aan de nieuwe verordening te voldoen, heeft Google een wijziging in de verwerking van gegevens opgenomen die gebruikers op de volgende pagina’s kunnen raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.camping-iscledeprelles.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd.